V zariadení poskytujeme sociálne služby pre seniorov a dospelé osoby, ktoré sú odkázané na pomoc v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb. Počas roka 2014 sme prešli určitými zmenami. Postupne sme sa prispôsobili na nové podmienky, ktoré nám určili zmeny zákonov. Pomáhali sme našim novým prijímateľom sociálnej služby, aby čo najlepšie zvládali adaptačný proces, aby nás zamestnancov prijali do svojej rodiny, aby si boli vedomí toho, že tu majú svoj domov, svoje miesto na plnohodnotný život. Prijímateľom sociálnej služby sme vytvorili podmienky, aby mohli naďalej pestovať svoje záľuby, pripravili sme pre nich rôzne akcie a výlety. Vhodnými terapiami sme im vyplnili osobné voľno podporovaním ich zručností, čo im dodáva pocit potrebnosti a zlepšuje sebavedomie.
Kolobeh života nás učí nielen starnúť, ale dáva nám čas na uvedomenie si svojich činov. Čas letí závratnou rýchlosťou, nedá sa zastaviť ani spomaliť, preto ho treba využívať pre seba a tiež pre osoby nám zverené, našich prijímateľov sociálnej služby k čo najväčšiemu osohu.

Myšlienka obecného zastupiteľstva vytvoriť sociálne zariadenie v Obci Unín, ktorá bola zrealizovaná pred piatimi rokmi, sa ukázala ako veľmi potrebná. Svedčí o tom záujem okolia a to, že kapacita zariadenia je stále naplnená.  

Zamestnanci nášho zariadenia venujú čas, ktorý majú vyhradený pre prijímateľov sociálnych služieb zo svojich rokov, na plnenie ich potrieb a to s úctou, rešpektom a snažia sa poskytovať služby na vysokej profesionálnej a osobnej úrovni, aby splnili očakávania, ktoré sú na nich a zariadenie kladené. Usilovnou prácou, ochotou, úsmevom a milým prístupom sa denne snažia o šírenie dobrého mena našej Barborky.

Účel a druh všeobecne prospešných služieb:

Naša nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sú to najmä:

§ 35 zariadenie pre seniorov

§ 38 domov sociálnych služieb

Domov Barborka Unín bol rekonštruovaný obcou Unín z bývalej Materskej školy (otvorené od októbra 2009). Budovu i s priľahlým areálom má zariadenie v dlhodobom odplatnom prenájme. Zariadenie má výhodnú polohu, situované je síce v centre obce, ale je v tichom a pokojnom prostredí. Pred budovou zariadenia je park s udržiavaným trávnikom a stromami. V októbri 2010 bola pred zariadením umiestnená čistička odpadových vôd, ktorá tento priestor nenarúša, naopak ho dotvára. Skalka z prírodného miestneho kameňa a kvetinová výsadba umocňuje celkový dojem. Zariadenie je mimo hlavnej komunikácie, ale má dobrú lokáciu, nakoľko dostupnosť do všetkých ustanovizní je pešo do troch minút.